Regulamin platformy B2B LogisticUnit.pl

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy B2B LogisticUnit.pl (dalej zwanej „Platformą”) oraz obowiązki użytkowników, którzy z niej korzystają.

1.2. Platforma prezentuje oferty, produkty i usługi Partnerów, skierowane do firm logistycznych, produkcyjnych, handlowych, importerów i eksporterów, platform handlowych, sieci handlowych, magazynów logistycznych, operatorów logistycznych i innych.

1.3. Logistic Unit nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane oferty, produkty i usługi Partnerów, w tym ich jakość, zgodność z opisem oraz dostępność.

1.4. Regulamin jest zgodny z polskim prawem i prawem Unii Europejskiej.

1.5. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

1.6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Logistic Unit zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Platformy.

1.7. Logistic Unit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Platformie.

2. Zasady korzystania z Platformy

2.1. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla firm i przedsiębiorców.

2.2. Korzystanie z Platformy przez odwiedzających jest bezpłatne.

2.3. Prezentacja produktów, ofert i usług przez podmioty jest płatna i jest regulowana odrębnymi umowami każdorazowo ustalanymi indywidualnie z każdym podmiotem.

2.4. W ramach Platformy dostarczane są także wybrane płatne usługi Premium.

2.5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów podczas korzystania z Platformy.

2.6. Użytkownik ma obowiązek zachowania poufności i nieudostępniania swojego loginu i hasła do Platformy osobom trzecim.

2.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na Platformie oraz ich zgodność z prawem.

2.8. Zakazane jest umieszczanie na Platformie treści obraźliwych, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść lub treści pornograficzne.

2.9. Użytkownik nie może dokonywać działań zmierzających do utrudnienia lub uniemożliwienia korzystania z Platformy innym użytkownikom.

2.10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały i prezentacje produktowe (np. teksty, infografiki, zdjęcia) dostarczone do redakcji lub pochodzące z zewnętrznych serwisów informacyjnych, platform handlowych i programów partnerskich.

2.11. Informacje zamieszczone na Platformie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.12. Logistic Unit zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających regulamin lub prawa polskie lub prawo Unii Europejskiej.

2.13. Platforma może zawierać linki do innych stron internetowych. Logistic Unit nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach oraz za szkody wynikłe z korzystania z tych stron.

2.14. Teksty i grafiki prezentowane na Platformie mogły być przygotowane w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji (AI).

2.15. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Platformie (w tym do tekstów, grafik, zdjęć i innych materiałów) są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Bez zgody Logistic Unit zabronione jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach komercyjnych.

3. Specjalistyczne kwestie

3.1. Użytkownik korzystający z Platformy w kwestiach związanych z prawem, finansami, księgowością, kwestiami medycznymi, bhp i innymi specjalistycznymi powinien zawsze korzystać z usług specjalistów w tych dziedzinach.

3.2. Logistic Unit nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego zastosowania porad, informacji lub innych treści zamieszczonych na Platformie w dziedzinach specjalistycznych.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Postanowienia końcowe

4.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

4.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Platformy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Logistic Unit.

4.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Platformie.

4.4. Redakcja informuje, że na stronie mogą być zamieszczone reklamy i/lub linki programów afiliacyjnych.

4.5. Teksty i grafiki prezentowane na Platformie mogły być przygotowane w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji (AI).

4.6. Użytkownik korzystający z Platformy potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

4.7. W razie wątpliwości co do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, decydującym jest język polski.

4.8. Logistic Unit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Platformie.

4.9. Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z najlepszymi źródłami w języku polskim oraz najlepszymi praktykami branżowymi i ma charakter informacyjny.

4.10. Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy należy kierować na adres e-mail: kontakt@logisticunit.pl


Zapisy dotyczące Polityki prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z platformy B2B Logistic Unit jest LogisticUnit.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z platformy B2B LogisticUnit.pl, w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych, a także w celu realizacji zamówień na produkty lub usługi oferowane przez Partnerów Logistic Unit.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa lub zgoda użytkownika, a także prawnie uzasadnione interesy Logistic Unit.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz Partnerzy Logistic Unit w celach związanych z realizacją zamówień na produkty lub usługi.
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystanie z platformy B2B LogisticUnit.pl.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO, polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.
 9. Logistic Unit stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem czy ujawnieniem.
 10. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 11. Logistic Unit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Platformie.
 12. Logi oraz pliki cookies przechowywane przez platformę B2B LogisticUnit.pl są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu dostarczenia użytkownikom treści zgodnych z ich zainteresowaniami.
 13. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Logistic Unit niezwłocznie powiadomi użytkowników o tym fakcie, jeśli naruszenie to może mieć wpływ na ich prawa i wolności.
 14. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie platformy B2B LogisticUnit.pl i jest dostępna dla każdego użytkownika w każdym momencie.
 15. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z najlepszymi źródłami w języku polskim oraz najlepszymi praktykami branżowymi i ma charakter informacyjny.
 16. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@logisticunit.pl
Logistic Unit. Usługi logistyczne i dla logistyki. Magazynowanie, fulfillment e-commerce, usługi inspekcyjne w Azji, wyposażenie magazynu